آخرین اخبار : 

نمایندگی سیستم کنفرانس بوش

سیستم کنفرانس دیجیتال تحت شبکه بوش( BOSCH ) مدل DCN

سیستم کنفرانس بوش سیستم کنفرانس دیجیتال تحت شبکه  بوش( BOSCH )  مدل DCNشرکت بوش  جدید ترین نوآوری خود ، در زمینه  سیستم کنفرانس چند رسانه ای را معرفی نمود .این سیستم با نام چند رسانه ای (Multimedia DCN ) قابلیت صوتی ، تصویری و محتوای جلسه با دسترسی به اینترنت را دریک سیستم واحد مهیا نموده است .از این طریق اسناد را  می ...